Aangepaste coronamaatregelen

Beste gemeenteleden,

Afgelopen maandag is er opnieuw een persconferentie geweest waarin de landelijke maatregelen rondom het coronavirus verder zijn aangescherpt. Hoewel er geen directe gevolgen zijn voor het aantal mensen dat samen mag komen in een kerkdienst, zijn er wel maatregelen afgekondigd die betrekking hebben op de manier waarop wij samenkomen als gemeente. Dit geldt zowel voor de erediensten als voor andere samenkomsten.

Op basis van de verscherpte maatregelen en de aanbevelingen die daarbij gegeven zijn door de landelijke kerk heeft de coronacommissie deze week een advies opgesteld richting de kerkenraad. De kerkenraad heeft met dit advies ingestemd. In deze mail vindt u daarom een volledig overzicht van de nieuwe, aanvullende maatregelen die wij als CGK Dordrecht-Centrum zullen nemen en die per direct van kracht zijn.

Wij beseffen dat de nieuwe aanpassingen veel van ons allemaal vragen. De maatregelen gaan ver en hebben grote impact op de manier waarop wij met elkaar gemeente zijn. We hebben echter als kerk ook een voorbeeldfunctie voor de mensen om ons heen en willen ons daarom volledig conformeren aan de ernst van de situatie. Datgene wat we met elkaar kunnen doen tegen verdere verspreiding van het coronavirus, zullen we ook doen.

Mondkapjes
Alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder wordt gevraagd om bij een bezoek aan de kerk- en verenigingsgebouwen een mondkapje te dragen. Dit mondkapje moet gedragen worden wanneer u zich op enigerlei wijze beweegt binnen de gebouwen, dus ook wanneer er bijvoorbeeld tijdens de dienst een toiletbezoek gebracht moet worden. Op uw zitplaats mag het mondkapje af. Deze maatregel geldt ook wanneer er binnen het gebouw samenkomsten zijn van verenigingen, kringen of commissies.

Zingen tijdens de eredienst
Onze regio is inmiddels ingeschaald op het risiconiveau 2 (zorgelijk). Voor deze gebieden gelden extra restricties met betrekking tot samenzang: de samenzang wordt ten zeerste afgeraden, ook als een risicotaxatie op locatie groen licht geeft. Voorlopig zal er daarom tijdens de kerkdiensten niet gezongen worden. Voor de toekomst zal het risiconiveau van de regio graadmeter zijn voor het wel/niet zingen.

Belijdenisdienst
De kerkenraad heeft ingestemd met een uitzondering op deze regel voor de aanstaande belijdenisdienst van D.V. zondag 11 oktober in de Grote Kerk. Tijdens deze dienst zingen de belijdeniscatechisanten na hun ja-woord en worden zij vanuit vak 13 ingetogen toegezongen door een aantal jongeren onder de 18 jaar.

Trouwdiensten
De kerkenraad heeft ook ingestemd met een uitzondering voor de aanstaande trouwdiensten. Hier zijn over het algemeen minder mensen aanwezig dan tijdens een reguliere kerkdienst. Tijdens de huwelijksdienst mogen de psalmen rond het knielen van het bruidspaar ingetogen gezongen worden vanaf de galerij. Het betreft dan psalm 134:2 en psalm 134:3.

Samenkomsten verenigingen en commissies
Totdat de Krooswijkhof een beter ventilatiesysteem heeft, gaan alle verenigingen en kringen met leden die ouder zijn dan 18 jaar voor hun samenkomsten zoveel mogelijk gebruikmaken van de kerkzaal. Het kerkgebouw is inmiddels zodanig coronaproof ingericht dat dit mogelijk is. Hierbij geldt ook het gebruik van mondkapjes wanneer mensen niet op hun zitplaats zijn. Het maximum toegestane aantal personen is 30.

Heilig Avondmaal
Gezien de risico’s door het snel oplopende aantal besmettingen en de verplaatsingen die gepaard gaan met de uitvoering van een Avondmaalsviering, wordt er voorlopig nog geen Heilig Avondmaal gevierd.

Vergaderingen/huisbezoeken
Vergaderingen vinden zoveel mogelijk digitaal plaats, kom alleen samen als het echt moet. Houd daarbij ook in gedachten dat er maximaal 3 mensen bij u thuis ontvangen mogen worden. Voor pastoraal bezoek geldt dat dit doorgang kan vinden, uiteraard in overleg en als beide partijen zich daar comfortabel bij voelen en vrij zijn van klachten.

Ontvangstpunten in de kerk
Om de doorstroom van kerkgangers beter te stroomlijnen en te voorkomen dat de kerkdienst te laat begint, is er vanaf aanstaande zondag een tweede ontvangstpunt bij de hoofdingang van de kerk.

Buurtbewoners
De afgelopen tijd is er regelmatig onbegrip geuit vanuit de buurtbewoners over het functioneren van onze gemeente in coronatijd. Er wordt daarom komende week een brief verstuurd aan de buurtbewoners waarin een korte toelichting wordt gegeven op de genomen maatregelen vanuit onze gemeente. We willen u nogmaals op het hart drukken om u te houden aan de maatregelen, ook gezien de voorbeeldfunctie die we mogen hebben richting de buurtbewoners van de kerk.

Een korte samenvatting van de maatregelen:

  • Iedereen van 18 jaar en ouder draagt een mondkapje in kerk- en verenigingsgebouwen wanneer hij of zij niet zit. Dit geldt ook tijdens verenigings- en commissiebijeenkomsten.
  • Er wordt voorlopig niet meer gezongen tijdens de kerkdiensten, met uitzondering van de aankomende belijdenisdienst en huwelijksbevestigingen.
  • Verenigingen en kringen met leden van 18 jaar en ouder komen zoveel mogelijk samen in de kerkzaal. Hierbij geldt ook het gebruik van mondkapjes en een maximum aantal van 30 personen.
  • De Krooswijkhof wordt binnen afzienbare tijd voorzien van een beter ventilatiesysteem.
  • Er wordt nog geen Heilig Avondmaal gevierd
  • Vergaderingen vinden zo veel mogelijk digitaal plaats, pastorale bezoeken mogen in overleg doorgang vinden
  • Er komt een extra ontvangstpunt bij de hoofdingang van het kerkgebouw (bij de dubbele deuren)
  • De buurtbewoners worden geïnformeerd over de maatregelen die vanuit onze kerk genomen worden.

Voor eventuele vragen of opmerkingen over bovenstaande maatregelen kunt u contact opnemen met de scriba.

Accounts worden uitsluitend verstrekt aan gemeenteleden.