Regeling kerkdiensten (herzien)

Geachte gemeenteleden,

Begin mei heeft het kabinet aangekondigd dat met ingang van 1 juli de maatregelen voor kerkdiensten versoepeld worden. In de laatste kerkbode heeft u kunnen lezen hoe wij in Dordrecht-centrum deze verruiming hebben vormgegeven wat betreft onze zondagse kerkdiensten vanaf 5 juli. Echter nog voordat de versoepeling van start is gegaan, is er een verdere verruiming voor de kerkdiensten gekomen. Over deze verruiming en enkele andere (aangepaste) praktische zaken willen wij u informeren door middel van dit schrijven.

Vanaf 1 juli mogen de kerken weer diensten beleggen in het kerkgebouw waarbij meer dan honderd bezoekers aanwezig zijn. Belangrijke randvoorwaarden zijn daarbij de inmiddels bekende anderhalve meter, goede hygiënevoorschriften en de aanwezigheid van een gebruiksplan. Er zijn enkele randvoorwaarden bijgekomen, zoals het hebben van vaste zitplaatsen en een gezondheidscheck (het stellen van de gezondheidsvraag). We zullen de genoemde randvoorwaarden hieronder verder uitwerken.

Versoepeling vereist wel een gebruiksplan
Wanneer we als kerkelijke gemeente weer op zondag diensten willen beleggen in ons kerkgebouw, zijn we verplicht voor het betreffende gebouw een gebruiksplan op te stellen. Dit plan moet in het gebouw aanwezig zijn om te kunnen verantwoorden hoe de zaken geregeld zijn. Vanuit de kerkenraad heeft een commissie zich hiermee beziggehouden. Het resultaat is het gebruiksplan CGK Dordrecht-centrum. Dit gebruiksplan zal deze week op de website en in de gemeenteapp worden geplaatst. Voor dit plan is gebruik gemaakt van informatie van het Dienstenbureau van de CGK en van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken). In het plan vindt u wat het doel is van het plan, hoeveel plaatsen beschikbaar zijn in onze kerkzaal wanneer we uitgaan van de anderhalve meter en hoe we onze leden kunnen spreiden over die beschikbare plaatsen. Want dat is natuurlijk weer het mooiste: dat wij naar Gods huis kunnen. ‘Hoe lieflijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen! Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des HEEREN..’ (Psalm 84: 2,3).

Een samenvatting van de in het gebruiksplan vermelde (spel)regels is aan het einde van dit artikel weergegeven.

 

 

Kerkgang in vaste groepen
U zult begrijpen dat niet iedereen in één dienst aanwezig kan zijn. Er is daarom een verdeling gemaakt in 6 groepen. Hoe die groepen eruitzien, is beschreven in het plan. Al eerder is de indeling van de verschillende groepen gecommuniceerd via de kerkbode. Omdat nu verdere versoepeling wordt doorgevoerd, hebben wij als kerkenraad de al eerder gecommuniceerde maatregelen nog eens bekeken en aangepast aan de nieuw regels. Inmiddels is er voor de eerste drie zondagen in juli een nieuwe groepsindeling gemaakt. Deze vindt u verderop in dit schrijven.

Gemeenteapp
Na de eerste drie zondagen in juli hopen we een en ander te evalueren en te kijken of er verbeteringen mogelijk zijn. Omdat dan ook de vakantietijd aanbreekt, is de verwachting dat er in die periode gemeenteleden een korte of langere tijd weg zijn wat invloed heeft op de groepsindeling. Komende weken willen we de mogelijkheden die onze nieuwe gemeenteapp biedt, verder onderzoeken. Onze hoop en verwachting is dat we deze app kunnen inzetten als reserveringsmiddel. Het is daarom van belang dat u zich zo spoedig mogelijk registreert. Vorige week woensdag 24 juni heeft u een mail met meer informatie omtrent de gemeenteapp ontvangen.

Speciale aandacht voor risicogroepen
Bij het opstellen van de eerste versie van ons gebruiksplan hebben we gemeend het dringende advies van de overheid op te moeten volgen zoals verwoord op de site van het RIVM. Hier is aangegeven dat ouderen (van 70 jaar en ouder) en mensen met een kwetsbare gezondheid drukke bijeenkomsten beter kunnen vermijden. Gezien de zorgplicht die de kerkenraad in dezen heeft, heeft de kerkenraad toen met pijn in het hart besloten dit advies op te volgen. Echter ook hier is nu iets veranderd. Vanuit het Dienstenbureau is het volgende onder onze aandacht gebracht:

We hanteren vanuit het Dienstenbureau het advies van het RIVM, dat aangeeft dat het voor kwetsbare groepen, waaronder de 70+-ers, verstandig is om grote bijeenkomsten nog te vermijden. Daarbij wordt vooral gedoeld op oncontroleerbare situaties waarbij de gezondheidsvraag niet wordt gesteld. Deze moet wel worden gesteld aan de mensen die uitgenodigd worden voor de kerkdiensten. Dit maakt de kerkdienst iets minder oncontroleerbaar dan bijvoorbeeld een supermarkt waar het druk is. Het is uiteindelijk aan de mensen uit de risicogroep zelf om de afweging te maken wat verstandig is als het om het bezoeken van de kerkdienst gaat. De groep mag dus wel worden uitgenodigd, maar moet daarbij op de risico’s worden gewezen aan de hand van het advies van het RIVM.

Als kerkenraad willen we graag bij dit laatste aansluiten. Wanneer u tot de zogenaamde risicogroep behoort, maakt u zelf de afweging wat verstandig is als het om het bezoeken gaat van de kerkdienst. Weet u van harte welkom!

Gezondheidsvraag en vaste zitplaatsen
In het bovenstaande is de randvoorwaarde met betrekking tot de gezondheidscheck of gezondheidsvraag bij kerkbezoek met meer dan 100 personen al naar voren gekomen. Concreet houdt dit in dat wanneer u binnenkort naar een van onze kerkdiensten komt, u bij de ingang gevraagd zal worden of u gezond bent. Wanneer u een van de inmiddels bekende gezondheidsklachten vertoont, mag u helaas de dienst niet bijwonen. In het andere geval zal u van harte welkom zijn en zal de koster of een van de hulpkosters u een plaats toewijzen. Ook dit is een nieuwe randvoorwaarde: elke bezoeker heeft zijn eigen vaste plaats en er wordt geregistreerd dat hij of zij inderdaad aanwezig is bij de betreffende kerkdienst.

Koster en hulpkosters
Zoals u in het plan kunt lezen, zullen vóór en na de diensten de koster en de hulpkosters aanwezig zijn die de gezondheidsvraag stellen en u een plaats wijzen. Daarnaast kunnen ze uw vragen beantwoorden en aanwijzingen geven. Bij dat laatste kunt u denken aan het wijzen op het gebruik van desinfecterende middelen, regels rond toiletgebruik en het verlaten van het kerkgebouw.

De in het gebruiksplan verwerkte regels zijn hieronder samengevat:

Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-centrum

Bankenplan
Samen met de koster is een bankenplan gemaakt van zitplaatsen die voor gebruik in aanmerking komen. De verdeling is gemaakt met inachtneming van:
• De minimale anderhalve meter afstand in de bank
• De minimale anderhalve meter afstand bij het passeren van mensen die al in de bank zitten.

Dit resulteert in de volgende acties:
• De niet bruikbare plaatsen worden ROOD gemarkeerd.
• Telkens worden twee banken achter elkaar overgeslagen, waardoor bij zitten in de bank aan de anderhalve meter-norm wordt voldaan.

De aantallen en de groepen.

Met inachtneming van de anderhalve meter-norm kunnen we in ons kerkgebouw 120 bezoekers ontvangen. De gemeente is daarom alfabetisch verdeeld in groepen van 120 personen. Voor elk gemeentelid wordt een plaats vrijgehouden. Voor het berekenen van het aantal aanwezigen is ervan uitgegaan dat:

 • Kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar naar de kerk komen;
 • Gemeenteleden die binnen de zogenaamde risicogroep vallen de afweging maken of het verstandig is de dienst in het kerkgebouw bij te wonen. U bent van harte welkom, maak zelf een goede afweging;
 • Kinderen jonger dan 4 jaar naar de oppas gaan;

Op alfabetische volgorde is de volgende groepsindeling gemaakt:

Herziene groepsindeling        
Groep Naam   Naam Aantal
1 Aarnoudse-van Es / M.W. t/m Dam-van Wijk / M.F. van 117
2 Dam-Faas / P. van t/m Heer-Bos / J. de 117
3 Heer-Oosterom / J. de t/m Kempeneers-Meijer M.A. 118
4 Klaver-van Dijke / Tj.E. t/m Ouwerkerk-Littel / H.W. 117
5 Peggeman-Jongeneel / W. t/m Ströhmeyer / A.J. 118
6 Ströhmeyer-Gouw / J. t/m Zwan-ten Hove / A. van der 111

 • Binnen elke groep zijn de verschillende gezinsgrootten (1-8 gemeenteleden) geïnventariseerd.
 • De koster wijst plaatsen toe door middel van een GROENE kaart waarop het aantal benodigde zitplaatsen staat aangegeven. Let op: dit zijn niet de plaatsen waar u/jij gewoonlijk zit.
 • Tussen gemeenteleden die niet tot hetzelfde huishouden/gezin behoren, worden in eenzelfde bank drie zitplaatsen vrijgehouden.
 • De eerste drie zondagen behoren tot de experimentele fase van de regeling waarna aanpassingen kunnen plaatsvinden.
 • Bij de uitgang wordt voor het inzamelen van de collecten een standaard met collectezakken geplaatst.
 • Na de dienst worden de banken gereinigd en wordt de kerkzaal goed gelucht.

Wat verwachten wij van u en jullie?
Gemeenteleden luisteren thuis als:

 • ze verhoging of koorts hebben, hoesten of kortademig zijn;
 • ze in de achterliggende weken in een risicogebied waren;
 • hun gezinsleden bovengenoemde klachten hebben
 • ze tot een kwetsbare groep behoren ( maak voor u zelf de juiste afweging)
 • ze jonger zijn dan vier jaar en niet naar de kinderoppas gaan

Gemeenteleden die de kerkdiensten bezoeken:

 • komen binnen via de hoofdingang;
 • nemen hun jas mee de kerk in (we gebruiken geen kapstok);
 • desinfecteren hun handen bij het binnengaan van de kerkzaal;
 • houden per huishouden/gezin anderhalve meter afstand tot anderen;
 • nemen plaats op de voor hen beschikbare plaatsen die door middel van de groene kaart worden aangegeven en door de koster worden aangewezen;
 • maken zo min mogelijk gebruik van het toilet;
 • niezen, hoesten proesten enz. in de elleboog;
 • delen geen snoep uit aan anderen dan het eigen gezin;
 • verlaten het gebouw via de door de koster bepaalde route;
 • letten er op dat de kerk ‘vak’ voor ‘vak’ leegloopt;
 • vormen geen aaneengesloten groepen in de hal, voor de kerkdeur of op de Krooswijkhof
 • in deze fase wordt tijdens de kerkdienst niet gezongen

Kinderoppas 0 t/m 3 jaar
Breng- en haalmomenten, contact met ouders:

 • Laat kinderen door één volwassene brengen zonder extra volwassenen of kinderen, die geen opvang gebruiken.
 • Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan digitaal of telefonisch worden doorgegeven.

Doopdiensten
Om de doop te bedienen aan kinderen die in de achterliggende tijd geboren zijn, worden op de woensdagen van 15 en 22 juli om 19.30 uur een doopdiensten gehouden. Daardoor is er meer ruimte beschikbaar voor familie binnen en buiten de gemeente om de dienst te bezoeken. Het is dus niet de bedoeling dat anderen dan die zijn uitgenodigd, deze diensten bezoeken. Omdat het officiële erediensten zijn, hopen en verwachten we wel dat heel de gemeente deze diensten thuis volgt.

Een hartelijke groet, mede namens uw kerkenraad,

J. de Heer, scriba

Accounts worden uitsluitend verstrekt aan gemeenteleden.