Het Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament begint met de geboorte van Jezus Christus. Jezus wordt geboren uit een meisje (een maagd) dat Maria heet. Door de Geest van God heeft zij haar Kind ontvangen (zie Matthéüs1:18 t/m 25. Jezus was God en mens tegelijk. Als mens heeft Hij echter nooit zonde gedaan. Hij is 33 jaar oud geworden, is toen gekruisigd, gestorven, begraven en daarna opgestaan uit de doden en opgevaren naar de hemel. De evangeliën van Matthéüs, Markus, Lukas en Johannes hebben in hun eigen stijl Zijn leven in beeld gebracht. Daarom moeten alle evangeliën gelezen en besturdeerd worden. Jezus is de door God beloofde Verlosser, zoals ons beschreven wordt in het Oude Testament. Dit wilden de Joden in overgrote meerderheid helaas niet aanvaarden. 

De kern waar alles om draait is nu, dat de mens (dus u/jij lezer, heel persoonlijk) zich bekeert van zijn leven zonder god en tot geloof en erkenning komt dat Jezus de Zoon van God is, gekomen als de Verlosser van de mensen om zo de verbroken relatie met God weer te herstellen. Deze Jezus heeft door het offer van Zijn kruisdood geboet en betaald voor de zonden van Zijn kinderen, gedaan tegenover een Heilig en Rechtvaardig God. (Zie Handelingen 8 : 26 t/m 40 en 16 : 25 t/m 35). Mede omdat veel Joden de boodschap niet aanvaarden is het evangelie ook onder de  niet-Joden (de heidenen) gepredikt. Paulus was daarbij met name de grote brenger van deze blijde boodschap. In het boek Handelingen worden zijn reizen beschreven. Het Joodse volk zal echter ook een Jezus gaan erkennen als de Zoon van God (een deel van de Joden doet dat nu al. Zie Johannes 3 : 16 en Romeinen 11 : 25 en 26).

Inhoud van het Nieuwe Testament

Het evangelie naar Matthéüs
Het evangelie naar Marcus
Het evangelie naar Lucas
Het evangelie naar Johannes
De handelingen der apostelen
De brief van Paulus aan de Romeinen
De eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs
De tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs
De brief van Paulus aan de Galaten
De brief van Paulus aan de Efeziërs
De brief van Paulus aan de Filippenzen
De brief van Paulus aan de Kolossenzen
De eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen
De tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen
De eerste brief van Paulus aan Timothéüs
De tweede brief van Paulus aan Timothéüs
De brief van Paulus aan Titus
De brief van Paulus aan Filemon
De brief aan de Hebreeën 
De brief van Jakobus
De eerste brief van Petrus
De tweede brief van Petrus
De eerste brief van Johannes
De tweede brief van Johannes
De derde brief van Johannes
De brief van Judas
De openbaring van Johannes

Accounts worden uitsluitend verstrekt aan gemeenteleden.